Ruda Śląska

18°C
lekki deszcz

NGO

Zapraszamy do konkursu!

Zapraszamy do konkursu!

Zapraszamy do udziału w „Konkursie na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy i rozprawy, które powstały w dziedzinie nauk społecznych i są poświęcone takim zagadnieniom jak: współczesne społeczeństwo obywatelskie i jego funkcje, sektor obywatelski w Polsce (także w wymiarze porównawczym), wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy. Konkurs został objęty patronatem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. W ten sposób podmioty tworzące międzynarodowe domy spotkań, a także zamierzające skorzystać z możliwości ich stworzenia, będą miały szanse na przedstawienie swoich ofert. Wstępna analiza prac nadesłanych w pierwotnie ustalonym terminie (do 20 lipca br.) oraz informacje napływające ze środowiska akademickiego wykazały, że do udziału w konkursie powinny zostać dopuszczone również prace z innych dyscyplin nauk społecznych niż socjologia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych uczestników konkursu oraz promotorów prac magisterskich i doktorskich wprowadzono następujące zmiany w regulaminie konkursu:
 rozszerzenie zakresu prac konkursowych na całą dziedzinę nauk społecznych, bez wskazywania dyscyplin,
 wydłużenie terminu zgłaszania prac do 30 września br.
Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych i autorzy rozpraw doktorskich, którzy obronili odpowiednio pracę magisterską lub rozprawę doktorską w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2021 r. Do konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie, które otrzymały ocenę co najmniej bardzo dobrą. Wymaganym językiem pracy/ rozprawy jest język polski.

Sport Rudzki

Sport Rudzki - jedyny portal miejski w którym kompleksowo gromadzimy materiały dotyczące lokalnych wydarzeń sportowo – rekreacyjnych, prezentujemy wszystko co wiąże się z lokalnymi wydarzeniami z zakresu kultury fizycznej, sportu, zdrowia, profilaktyki i organizacji pozarządowych.